Quins passos té un procés de mediació?

La mediació és un procediment alternatiu a la via judicial per a la resolució de conflictes. Les parts acudeixen a mediació voluntàriament per cercar una solució econòmica, ràpida i que mantingui unes bones relacions amb laltra part.

Però, en què consisteix aquest procediment? Aquests són els principals passos del procés de mediació:

En primer lloc es formula la petició de mediació, duta a terme per totes les parts o només per una quan prèviament existís un pacte previ per sotmetre's a mediació en els seus litigis. En aquesta sol·licitud s'ha de definir qui serà el mediador o la institució de mediació.

Després de rebre's la petició el mediador ha d'organitzar-ne una sessió informativa on explicarà a les parts quina és la seva funció, formació i experiència. Per a reclamacions de menys de 600 euros, aquesta sessió es farà preferentment per videoconferència o similar.

El següent pas serà celebrar una sessió constitutiva que ha d'establir les bases del procediment. Aquí és on comença la mediació en si. Sestableixen quines són les causes del conflicte i el programa dactuacions que es duran a terme, així com la durada màxima prevista per arribar a un acord. D'ara endavant el mediador convocarà diferents reunions amb totes les parts o amb algunes i recopilarà tota la informació i documents que necessiti per a la resolució del conflicte. El mediador ha daconseguir que la durada del procés sigui la mínima possible.

Després de les reunions previstes el procediment acabarà, ja sigui amb acord o sense. Les causes de no arribar a una entesa poden ser diverses: que una de les parts de per acabades les actuacions, que hagi transcorregut el termini màxim acordat o que el mediador vegi que les posicions són irreconciliables.

L'últim serà redactar un acta final on es determinarà la conclusió del procediment, i si hi hagués acord, quines són les solucions acordades. Després de signar l'acord (de caràcter vinculant), les parts poden elevar-lo a escriptura pública per configurar-lo com a títol executiu.

Tot aquest procés està més detallat a la Llei de mediació civil i mercantil
Accedir a Llei 5/2012, del 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.
Podeu accedir als nostres cursos de mediador, per a més informació.

Feu un comentari