Condicions de Matrícula EIM

logo eim webinar

Amb l'acceptació d'aquestes condicions i l'enviament del present formulari, el participant es compromet a abonar el cost total dels serveis de formació presents aquest curs a Mainjobs Internacional Educativa i Tecnològica SAU   amb CIF núm. A-92909068 com a entitat impartidora de la formació.

L'adquisició d'aquest servei implica el servei de formació del curs complet, i el fraccionament del pagament és únicament una mesura per facilitar l'adquisició del servei.

FORMA DE PAGAMENT I DATES DE COBRAMENT:

En fer la comanda el client expressa el seu consentiment per a la contractació del servei. L'import sobre el servei contractat es podrà abonar en un sol pagament mitjançant pagament per TPV virtual o transferència bancària o bé es podrà fraccionar en quotes a través de Sabadell Consumer Finance.
* En els casos en què el finançament es faci directament a través de l'Escola Internacional de Mediació, els rebuts tornats seran abonats a través de targeta bancària mitjançant enllaç de TPV virtual en els cinc dies següents a la devolució, aquesta devolució comportarà l'aplicació en aquesta quota de les comissions bancàries generades per la devolució del client. La devolució duna quota donarà lloc anul·lació de la domiciliació bancària i la suspensió del servei fins a esmenar els impagaments. La reiterada devolució de les mensualitats domiciliades acordades segons matrícula, seran sotmeses a vies judicials de manera immediata, sent preferent la mediació com a mitjà de resolució de les discrepàncies que es generin.

POLÍTICA DE DESISTIMENT I BAIXES

  1. L'usuari podrà sol·licitar, sense necessitat de justificació, el desistiment de la matrícula en el curs de formació contractat amb Mainjobs Internacional Educativa i Tecnològica SAU (sota la marca comercial Escola Internacional de Mediació) en un termini de 14 dies naturals des de la formalització del contracte a través de la realització de la comanda en línia.
  2. L'usuari podrà exercir el seu dret de desistiment de la formació contractada notificant a Mainjobs Internacional Educativa i Tecnològica SAU la seva decisió de desistir del contracte, mitjançant una declaració inequívoca de desistiment a través del formulari de desistiment  o carta de desistiment formal en què es recullin totes les dades necessàries. El formulari o carta formal de desistiment haurà de remetre's per correu electrònic a la següent adreça: info@eimediacion.edu.es indicant expressament a l'assumpte «Sol·licitud de desistiment de la comanda/contracte núm. _______________». El correu haurà de contenir les dades mínimes que permetin la identificació del client/contractant, amb adreça física on rebre notificacions postals i vies de contacte en línia (telèfon, mail). El client/contractant rebrà en un suport durador (correu electrònic o carta certificada) l'acusament de recepció del desistiment.
  3. Es reemborsarà tot el pagament rebut, a excepció de les despeses de matrícula en cas que el contractant hagi accedit a la plataforma de formació i els seus continguts. El reemborsament de les quantitats s'efectua utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat en la transacció inicial o, si no n'hi ha i sempre per motius tècnics, mitjançant transferència bancària al compte indicat a la comanda.
  4. Si el participant causa baixa passat el període de desistiment, per qualsevol motiu, no queda en cap cas eximit de l'abonament de la formació al complet, tenint l'opció de reprendre la formació en el termini màxim de 6 mesos des de la formalització de la comanda online a properes convocatòries.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi entre les parts amb motiu del present contracte serà sotmesa preferentment a mediació a través d'una institució de mediació inscrita o als jutjats i tribunals de Màlaga.

Per complir el requisit de formació específica en mediació per a la seva inscripció al registre de mediadors del Ministeri de Justícia només caldrà el títol expedit per Mainjobs perquè es tracta de l'entitat externa acreditada pel Ministeri esmentat, i haurà de ser sol·licitat al seu assessor/a per correu electrònic en finalitzar la formació. Tot i això, totes aquelles persones interessades a obtenir la doble titulació per al curs d'especialista universitari de 380 hores, hauran d'abonar les taxes d'expedició del títol de la Universitat Europea Miguel de Cervantes mitjançant transferència bancària al número de compte BBVA: ES97 0182 5876 55 0201619470 afegint al concepte Taxes i el nom de l'alumne/a

(Per rebre més informació sobre terminis d'emissió i import de taxes remeteu e-mail a: lruizg@grupomainjobs.com).