Blog Ser Mediador

mediacion comunitaria

Mediació comunitària: unint barris i comunitats

En els nostres dies on la migració serà un dels grans desafiaments per abordar la cohesió social a les nostres societats la mediació comunitària s'erigirà sinó ho és ja, en una estratègia clau per abordar-la a través del diàleg.

mediacion comunitaria

Mediació escolar: la base del diàleg

El 30 de gener es commemora als centres educatius la no-violència i la pau, la solidaritat, la concòrdia, el respecte als Drets Humans, on es comprometen com a defensors de la pau i entesa entre persones de diferent procedència i maneres de pensar .

mediacion laboral

Mediacions a l'àmbit laboral

A la nostra tradició mediterrània i occidental tenim nombrosos antecedents de cultures concretes i després també de persones, que van ser pioneres a l'hora d'enfrontar amb metodologia la resolució de conflictes a través de la mediació o de tècniques que avui hi englobaríem.

mediacion familiar

La mediació en disputes familiars

El model de relació a la llar i la qualitat de l'enllaç afectiu entre els integrants del grup familiar depenen, en gran mesura, del bagatge personal de tots i cadascun dels integrants del grup familiar. La família és el primer eix de socialització per als fills i el nivell d'interacció existent en aquest àmbit determina la vida dels seus integrants, també fora del mateix.