Registre de mediadors/es de Catalunya

Cataluña

En aquesta secció et facilitarem tota la informació que necessites per registrar-te com a professional de la mediació en aquesta comunitat autònoma. Així mateix, podràs consultar la formació que necessites per complir requisits i que la nostra Escola posa a la teva disposició.

Formació Acadèmica

 • Disposeu d'un títol universitari.
 • Caldrà estar col·legiat/da al seu col·legi professional; o pertànyer a una associació professional de l'àmbit de la mediació degudament acreditada; o bé ser mediador o mediadora per a lAdministració.

Formació específica

 • Caldrà acreditar una formació específica en mediació impartida per centres docents universitaris, pels col·legis professionals o per altres corporacions de dret públic. En aquesta formació caldrà cursar una part general i, almenys, una de les diferents especialitzacions de la professió.
 • La formació general, abans referenciada, haurà de tenir una durada mínima de 110 hores lectives, incloses les 30 hores de pràctiques.
 • La formació específica en l'àmbit familiar i altres àmbits del dret privat tindrà una durada mínima de 60 hores lectives, incloses les 30 hores de pràctiques integrades.

El nostre Curs Universitari d'Especialització en Mediació Civil, Mercantil i Familiar et servirà a tal propòsit

Formació continua

 • Hauràs d'acreditar 40 hores de formació cada 2 anys.

L'Escola Internacional de Mediació també disposa de formació continuada. Podràs triar fins a 17 especialitats. Accedeix fent click aquí.

Sol·licitud

Sol·licitud d'inscripció

Per inscriure't al Registre de Mediadors/es Familiars de Catalunya ho podràs fer mitjançant un d'aquests procediments:

 • Si pertanys a un col·legi professional: hauràs inscriure't al registre de la teva escola, que resoldrà la declaració de capacitació i traslladarà les inscripcions al Registre de l'àmbit corresponent del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 • Si sou membre d'una associació professional acreditada o prestes serveis de Mediació per a l'Administració Pública: pots demanar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la inscripció directa al Registre de l'àmbit corresponent i el Centre resoldrà sobre la declaració de capacitació. Aquí trobaràs la sol·licitud que hauràs d'emplenar per sol·licitar la inscripció directa.
 • Si no comptes amb formació homologada: la ORDRE JUS / 245/2014, de 28 de juliol, estableix els requisits i condicions necessaris per inscriure's als registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Aquests requisits es basen en la acreditació dexperiència en mediació tant formativa com pràctica. Caldrà, a més, comptar amb títol universitari oficial i pertànyer a un col·legi professional.

Documentació requerida

Si després de finalitzar la formació, pertanys a una associació professional de Mediació, hauràs de presentar la documentació següent:

 • DNI, passaport o document acreditatiu didentitat.
 • Document que acrediti formació universitària oficial.
 • Documentació acreditativa de formació en mediació homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, en l'àmbit de: família; civil; empreses; successions; propietat horitzontal; comunitari; organitzacions; o agrari.
 • Certificat o còpia compulsada de la pòlissa de responsabilitat civil per a lexercici de la mediació.

Procediment a seguir a la inscripció

La sol·licitud  haurà de presentar-se a la Associació de Professionals de la Mediació a Catalunya. També, tal com s'estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se a:

 • Als registres dels òrgans administratius als que es dirigeixin.
 • Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a la Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions provincials, cabildos i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què fa referència l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, oa la de la resta de les entitats que integren la Administració Local si, en aquest darrer cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
 • A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.