Treballar en mediació: pros i contres

El mediador és definit com a tercer a qui es demana que dugui a terme una mediació de manera eficaç, imparcial i competent. Aquesta eficàcia i competència en la seva actuació requereix que el mediador tingui una formació que li permeti fer-ho.

La Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre certs aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils, no concreta un col·lectiu professional determinat, però sí subratlla la necessitat de qualitat, pels quals els estats membres hauran de fomentar la formació inicial i contínua dels mediadors, així com establir mecanismes efectius de control de qualitat relatius als serveis de mediació.

Requisits que ha de complir el mediador per poder exercir la mediació.

La mateixa Llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils, a l'article 11 recull els REQUISITS QUE HA DE COMPLIR EL MEDIADOR PER PODER EXERCIR LA MEDIACIÓ:

El mediador haurà d'estar en possessió de títol oficial universitari o de formació professional superior i comptar amb formació específica per exercir la mediació, que s'adquirirà mitjançant la realització d'un o diversos cursos específics impartits per institucions degudament acreditades, que tindran validesa per a l'exercici de l'activitat mediadora a qualsevol part del territori nacional.”

D'aquest article extraiem que són dues les titulacions que ha de posseir el mediador:

 1. Un títol oficial universitari o de formació professional superior.
 2. Formació específica per exercir la mediació.
Trabajar en mediación

El RD 980/2013, a l'apartat segon del seu article 3, amplia els requisits de la formació específica que com a mínim ha de ser de 100 hores de docència efectiva. Segons el Reial decret, la formació del mediador es podrà adquirir en un o diversos cursos i li ha de permetre el domini de les tècniques de la mediació i el desenvolupament del procediment d'acord amb els principis i les garanties que estableix la llei., especialment pel que fa als assumptes que no es puguin sotmetre a mediació, el respecte als drets i les legítimes expectatives de tercers, així com la responsabilitat del mediador.

Veiem que un altre punt important, és la RESPONSABILITAT DEL MEDIADOR, ja que l'acceptació de la mediació obliga els mediadors a complir fidelment l'encàrrec, incorrent, si no ho fan, en responsabilitat pels danys i perjudicis que causin.

Per fer front a aquesta responsabilitat, la Llei 5/2012 exigeix que el mediador subscrigui una assegurança o garantia equivalent que cobreixi la responsabilitat civil derivada de la seva actuació en els conflictes en què intervingui.

Passant a un tema més pràctic, quan destaquem les bondats de la mediació, diem que estalvia temps i diners. La mediació sempre serà una alternativa més econòmica que l'opció d'acudir al costós procés judicial, i una solució més ràpida que els processos judicials llargs i tediosos, que depenent de la ciutat, poden durar fins anys. Però, QUIN ÉS EL COST D'UNA MEDIACIÓ?

Sobre el cost de la mediació en assumptes civils i mercantils, molt es diu a la Llei 5/2012 de mediació, però a efectes pràctics, res no es concreta.

A l'article 17 respecte de la sessió informativa, es recull que en aquesta sessió el mediador, entre altres qüestions, informarà les parts sobre el cost de la mediació.

De la mateixa manera, a l'article 19, respecte de la sessió constitutiva, es diu que el mediador ha d'oferir la informació del cost de la mediació o les bases per a la seva determinació, amb indicació separada dels honoraris del mediador i d'altres possibles despeses.

A més, dedica un article concret, el 15, a tractar el cost de la mediació:

– El cost de la mediació, hagi conclòs o no amb el resultat d'un acord, es dividirà igual entre les parts, llevat de pacte en contra.

– Tant els mediadors com la institució de mediació poden exigir a les parts la provisió de fons que considerin necessària per atendre el cost de la mediació.

Però la realitat, és que en matèria d'honoraris professionals hem de partir de la llibertat de fixació dels mateixos, per la qual cosa excepte algunes excepcions com que estiguem davant d'una mediació que vingui derivada d'un servei públic, o per a beneficiaris de justícia gratuïta, no existeix un sistema aranzelari en els serveis prestats pels mediadors, fet que suposa que els nostres honoraris no es determinen per una llei o norma i podrem fixar-los lliurement.

Però en els altres casos, quins criteris o aspectes podrem tenir en compte?

 • La matèria objecte de la mediació, ja que no és el mateix un conflicte familiar que un tema mercantil.
 • La complexitat de lassumpte.
 • La quantia que s?està discutint, no és el mateix un conflicte en què les parts discuteixen per 5.000 euros que per 50.000, que per 500.000 euros.
 • El nombre de sessions que es necessiten.
 • El nombre de parts intervinents.
 • Si la mediació serà presencial o una mediació on line.
 • Si és una mediació dirigida per un mediador o una comediació.

Com es poden calcular els honoraris del mediador?

Hi ha diferents maneres de calcular els honoraris que cobrarà el mediador segons la seva manera de treballar.

Hands Next To Lit Light Bulb

Hi ha mediadors que cobren per cada sessió celebrada, i hi ha una forquilla força àmplia en aquest sentit. Després d'analitzar diverses webs amb aquest sistema, us podria dir que el cost mitjà d'una mediació en què se celebrin 3 sessions de mediació, més la sessió informativa, suposaria uns 350 euros per cada part.

També se sol establir en aquest sistema un preu a part per la redacció de l'acta final.

Altres mediadors fixen les seves tarifes amb un “preu variable”, de manera que, si les parts arriben a un acord, cobraran un percentatge de la quantia en conflicte, que alhora variaria en funció de la quantitat discutida o tancada a l'acord.

També hi trobem mediadors que ofereixen reduccions de preus en cas que l'acord sigui parcial.

Mentre altres mediadors, ofereixen un sistema mixt amb unes quantitats fixes per nombre de sessions celebrades, i un percentatge en cas d'acord. Aquest sistema és poc habitual en processos de família, però si el trobem moltes vegades per a mediacions mercantils, en què les quantitats en joc solen ser força més elevades.

Aquest sistema permet que, si les parts no arriben a un acord, es cobrin les sessions celebrades, però no es cobrarà la part variable.

En la meva experiència com a mediadora us puc dir que, cada mediació és un repte per al mediador ja que no hi ha dues mediacions iguals, i encara que evidentment la pràctica ens dóna facilitat i eines per saber manejar les diferents situacions que es donen durant el procés, aquest requereix una adaptació contínua i creativa, fent de cada mediació una experiència meravellosa de creixement professional i moltes vegades personal.

“No hi ha problemes, només situacions que demanen una solució adequada”

Anònim

Som conscients de la complexitat del nostre exercici, és per això que contínuament hem de reflexionar sobre la nostra tasca quotidiana. A la Escola Internacional de Mediació fa anys que instruïm professionals d'aquest àmbit, per tal de buscar la conciliació de les parts. Clica aquí i coneix en què consisteix la mediació i com viure'n.

1 comentari a “Trabajar en mediación: pros y contras”

 1. Molt bona docent i fantàstic post que ha compartit, aclarint un dels dubtes que es generen a mesura que vas avançant en la formació.
  Enhorabona a l'Escola Internacional de Mediació per fer-ho extensiu. Salutacions.

  Respon

Feu un comentari