Registre de mediadors/es de Illes Canàries

Canarias

En aquesta secció et facilitarem tota la informació que necessites per registrar-te com a professional de la mediació en aquesta comunitat autònoma. Així mateix, podràs consultar la formació que necessites per complir requisits i que la nostra Escola posa a la teva disposició.

Formació Acadèmica

 • Disposar d'un títol universitari a les carreres de Dret, Psicologia, Treball Social o altres Ciències Socials.
 • Si no es disposa de formació en dret s'haurà de comptar amb assessorament legal a l'exercici de les seves funcions.
 • Estar inscrit als seus respectius col·legis professionals.

Formació específica

 • Formació específica de postgrau en Mediació Familiar. Aquesta haurà de tenir una durada mínima de 200 hores lectives i incloure-hi un programa de pràctiques. El nostre curs d'especialista us servirà a aquest efecte.
 • La formació haurà de reunir contingut a les àrees de: Dret de família; Sociologia; Psicologia i Pedagogia. Així mateix, haurà d'estar inclòs temari relatiu a mètodes i tècniques de resolució de conflictes; i principis i metodologia de la Mediació Familiar.
 • Aquesta formació l'ha d'impartir Col·legis Professionals, Universitats o Centres de Formació Superior autoritzats a aquest efecte per la Conselleria competent en matèria d'educació. Si es fa en una altra entitat educativa diferent, haurà de comptar amb un informe favorable de lòrgan competent de la Conselleria de Canàries.

Formació continua

 • Hauràs d'acreditar 20 hores de formació cada 5 anys.

L'Escola Internacional de Mediació també disposa de formació continuada. Podràs triar fins a 17 especialitats. Accedeix fent click aquí.

Sol·licitud

Sol·licitud d'inscripció

Per inscriure't al Registre de Mediadors Familiars hauràs de emplenar la següent sol·licitud, per després presentar-la amb la documentació requerida.

Documentació requerida

La documentació requerida per a la inscripció al Registre de Mediadors Familiars de Canàries, tant de forma presencial com per via telemàtica, és la següent:

 • Sol·licitud d'alta al registre de mediadors
 • Documentació acreditativa de la identitat (DNI, NIE o passaport)
 • Títol oficial d'estudis
 • Certificat de col·legiació

Procediment a seguir a la inscripció

Haureu d'emplenar la sol·licitud d'inscripció present a l'apartat anterior. Podràs presentar-la:

 • De forma telemàtica: A través de la pàgina web del Govern de Canàries. 
 • De forma presencial: Podràs presentar la sol·licitud a la Direcció General de Relacions Amb l'Administració de Justícia Govern de Canàries. També serà possible proporcionar-la a:
 • Als registres dels òrgans administratius als que es dirigeixin.
 • Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a la Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què fa referència l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, oa la de la resta de les entitats que integren la Administració Local si, en aquest darrer cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
 • A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.