Registre de mediadors/es de Galícia

Galicia

En aquesta secció et facilitarem tota la informació que necessites per registrar-te com a professional de la mediació en aquesta comunitat autònoma. Així mateix, podràs consultar la formació que necessites per complir requisits i que la nostra Escola posa a la teva disposició.

Formació Acadèmica

 • Disposar d‟un títol universitari o de cicle formatiu de grau superior.
 • Si es vol inscriure al Registre de Mediadors Familiars de Galícia, caldrà acreditar el haver desenvolupat activitats professionals al camp psico-soci-familiar, almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

Formació específica

Formació continua

 • Hauràs d'acreditar 20 hores de formació cada 5 anys.

L'Escola Internacional de Mediació també disposa de formació continuada. Podràs triar fins a 17 especialitats. Accedeix fent click aquí.

Sol·licitud

Sol·licitud d'inscripció

La sol·licitud d'inscripció al Registre de Mediadors Familiars de Galícia es pot fer a través de dues vies:   Via en línia: Es realitza a través de la seu electrònica de la Xunta de Galícia. Aquest tràmit només es pot fer utilitzant Internet Explorer. A més, necessitaràs DNI electrònic o un altre certificat electrònic reconegut per la Xunta de Galícia. Via presencial: Serà necessari completar el formulari disponible a la seu electrònica de la Xunta de Galícia i presentar-lo, juntament amb la resta de documents, a qualsevol lloc i registre establert a la normativa reguladora del procediment administratiu comú.  

Documentació requerida

En ambdós casos, tant en línia com presencial, necessitaràs la següent documentació requerida a la sol·licitud normalitzada annex I del Decret 159/2003:

 • Document nacional d'identitat (DNI).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari, en cas de no autoritzar-ne la consulta.
 • Certificat que acrediti l'experiència professionall al camp psicosocio-jurídic durant els 2 anys immediatament anteriors a la sol·licitud (vida laboral o altres documents que acreditin activitat professional en aquests camps).
 • Justificació acreditativa d'estar en possessió de les llicències o autoritzacions pertinents per a l'exercici de l'activitat professional
 • Justificant del pagament de les taxes establertes a aquest efecte, mitjançant el Model AI (autoliquidació de taxes).
 • Prova d'haver-hi satisfet els honoraris per serveis administratius de conformitat amb les disposicions del Títol II del Decret legislatiu 1/1992, de 11 d'abril.

Procediment a seguir a la inscripció

El procediment que hauràs de seguir a la inscripció varia en funció de si la fas online o presencialment: Online: Hauràs d'accedir a la pàgina de la Xunta de Galícia , utilitzant Internet Explore, i prémer 'Tramitar Online'. Et sol·licitarà que ingressis el teu DNI electrònic o un altre certificat electrònic reconegut per aquest organisme. Un cop hagis accedit, hauràs d'emplenar el formulari, aportant la documentació que es va indicar a l'apartat anterior, i enviar el tràmit. Presencialment: Hauràs de completar el formulari de la Xunta de Galícia i presentar-lo a qualsevol registre públic. Com estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se:

 •  Als registres dels òrgans administratius a què es dirigeixin.
 • Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provinciales, Cabildos i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què fa referència l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, oa la de la resta de les entitats que integren la Administració Local si, en aquest darrer cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
 • A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.