Registre de mediadors/es de Balears

Baleares

En aquesta secció et facilitarem tota la informació que necessites per registrar-te com a professional de la mediació en aquesta comunitat autònoma. Així mateix, podràs consultar la formació que necessites per complir requisits i que la nostra Escola posa a la teva disposició.

Formació Acadèmica

Tenir una llicenciatura en Dret, Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia; o bé una diplomatura en Treball Social o Educació Social; o, un grau universitari equivalent segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Formació específica

S'haurà de superar una formació la durada de la qual sigui de 300 hores teòriques i 60 pràctiques. En aquest programa formatiu, el requisit mínim d'assistència se situa al 80%. El contingut d'aquesta formació específica ha de ser:

 • Un 10% del total d'hores del curs ha d'estar dedicat a aspectes juridicoeconòmics sobre dret de família i menors relacionats amb la mediació familiar.
 • Un altre 10% del total del curs ha de centrar-se en aspectes psicològics i socials.
 • Un 60% d'hores del total del curs es dedicarà als aspectes teòrics de la mediació familiar i el conflicte.
 • El 20% restant del total del curs haurà de ser de caràcter pràctic.

Formació continua

 • Hauràs d'acreditar 20 hores de formació cada 5 anys.

L'Escola Internacional de Mediació també disposa de formació continuada. Podràs triar fins a 17 especialitats. Accedeix fent click aquí.

Sol·licitud

Sol·licitud d'inscripció

El Registre de Mediadors/Mediadores i Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades es gestiona pel Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears. Hauràs d'emplenar aquests tres models:

Balears es troba en espera daprovació de la Llei 13/2019, del 29 de març que modificarà la Llei 14/2010, del 9 de desembre. 

Documentació requerida

Se't requerirà la documentació següent. Els annexos els podreu trobar aquí (es troben al final de la pàgina)

 • DNI, NIF o passaport.
 • Documentació acreditativa del compliment de la formació acadèmica i específica exigides.
 • Annex III: declaració de no incórrer en incompatibilitats i de no estar inhabilitat/ada de la seva professió per resolució judicial ferma.
 • Còpia compulsada del document de alta al Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Annex VIII: declaració que acrediti que hi ha un espai adequat per desenvolupar els processos de mediació.
 • Annex VII: declaració de veracitat de les dades bancàries aportades.

Procediment a seguir a la inscripció

Podràs presentar la sol·licitud de registre a la seu del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears (ubicat al c/ Sant Joan de la Salle, 4b, baixos de Palma) oa qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

 • Al registre electrònic de l'Administració o Organisme a què es dirigeixin, així com en els altres registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què fa referència l'article 2.1.
 • A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • A les oficines dassistència en matèria de registres.
 • A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.