Registre de Mediació Familiar de Andalusia

registro mediadores andalucia

En aquesta secció et facilitarem tota la informació que necessites per registrar-te com a professional de la mediació al Registre de Mediació Familiar d'Andalusia. Així mateix, podràs consultar la formació que necessites per complir requisits i que la nostra Escola posa a la teva disposició.

Formació Acadèmica

  • Estar en possessió d‟un títol oficial universitari, títol de llicenciatura, diplomatura, grau, o de cicle formatiu de grau superior.

Formació específica

Podràs inscriure't al Registre de Mediació Familiar d'Andalusia de dues maneres diferents:

  • Inscripció a efectes de publicitat i informació: formació en mediació, amb una durada mínima de 100 hores, de les quals un 35% ha de ser pràctiques. El nostre curs d'expert us servirà a aquest efecte.
  • Inscripció al Sistema de Torns: formació específica en mediació familiar, des d'un enfocament interdisciplinari, amb una durada no inferior a 300 hores. D'aquesta, almenys 60 hores han de ser pràctiques. Aquest darrer apartat es pot reduir a 150 hores si se n'acredita una experiència mínima de 2 anys en mediació familiar. Es reduirà a 100 hores de formació si n'hi ha una experiència professional en mediació familiar almenys de 5 anys.

Formació continua

  • Hauràs d'acreditar 20 hores de formació cada 5 anys.

L'Escola Internacional de Mediació també disposa de formació continuada. Podràs triar fins a 17 especialitats. Accedeix fent click aquí.

Sol·licitud per al Registre de Mediació Familiar d'Andalusia

Sol·licituds d'inscripció

Per inscriure't al Registre de Mediació Familiar d'Andalusia hauràs d'imprimir i emplenar les sol·licituds següents, per després presentar-les amb la documentació requerida. Hauràs d'emplenar la primera en el cas que vulguis inscriure't tu com a mediador/a. La segona fa referència a la inscripció d'equips de mediadors/es:

-Sol·licitud d'inscripció bàsica, pròrroga o modificació de persones mediadores al Registre de Mediació Familiar a Andalusia.

-Sol·licitud d'inscripció bàsica o modificació d'equips de persones mediadores al Registre de Mediació Familiar d'Andalusia.

Documentació requerida

  • Document nacional d'identitat. En cas de no tindre la nacionalitat espanyola, el document acreditatiu de la identificació personal en vigor.
  • Titulació acadèmica segons estableix larticle 13.1 de la Llei 1/2009.
  • Documentació acreditativa de la formació en mediació familiar: certificat, diploma o document acreditatiu de lassistència i, si escau, aprofitament, en què consti el programa complet, així com el nombre dhores teòriques i pràctiques del curs de mediació familiar realitzat. La formació específica i contínua sacredita amb un document expedit per lentitat que nhagi impartit.
  • Declaració responsable que certifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com el compromís de mantenir aquest compliment durant el temps que exerceixi la seva activitat.
  • Pòlissa dassegurança de responsabilitat civil professional. Per als professionals que ja comptin amb una assegurança de responsabilitat civil, han d'aportar una còpia de la pòlissa en vigor.
  • Certificació que acrediti qualsevol altra circumstancia que vulgui al·legar la persona interessada.

Procediment a seguir a la inscripció

Les sol·licituds d'inscripció al Registre de Mediació Familiar d'Andalusia es presentaran a la Delegació Territorial de la Conselleria de Salut i Família de la província corresponent al domicili de l'interessat designat a efecte de notificacions a la Comunitat Autònoma d'Andalusia per la persona sol·licitant, sense perjudici del que estableix el art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; així com pel que disposa el art. 82 de la Llei 9/2007, de 22 doctubre, de lAdministració de la Junta dAndalusia.