Registre de mediadors/es de la Comunitat Valenciana

registro mediadores comunidad valenciana

En aquesta secció et facilitarem tota la informació que necessites per registrar-te al Registre Mediadors Comunitat Valenciana. Així mateix, podràs consultar la formació que necessites per complir requisits i que la nostra Escola posa a la teva disposició.

Formació Acadèmica

 • Disposar d‟un títol universitari o de cicle formatiu de grau superior.

Formació específica

Formació continua

 • Hauràs d'acreditar 20 hores de formació cada 5 anys.

L'Escola Internacional de Mediació també disposa de formació continuada. Podràs triar fins a 17 especialitats. Accedeix fent click aquí.

Sol·licitud

Sol·licituds d'inscripció

Per inscriure't al Registre de Mediadors Familiars hauràs de emplenar la següent sol·licitud, per després presentar-la amb la documentació requerida.

Documentació requerida

La documentació requerida per a la inscripció al Registre de Mediadors Familiars de la Comunitat Valenciana és la següent:

 • Domicili on s'exercirà la mediació, o declaració responsable, indicant que només se sol·licita la inscripció al registre, sense que es prevegi exercir la mediació familiar.
 • Potestativament, declaració responsable acceptant la remissió de casos de Mediació Familiar gratuïta pel Centre de Mediació Familiar de la Comunitat Valenciana.
 • DNI/CIF, passaport o targeta didentitat destranger expedida per la comissaria de policia o oficina destrangeria, si és el cas.
 • Acreditació de requisits de titulació i formació: títol universitari i formació específica en Mediació Familiar.
 • Si hi ha obligació de col·legiació: document emès pel col·legi professional indicant que no existeix impediment per a la inscripció al registre.
 • Si no hi ha obligació de col·legiació: declaració responsable indicant que no hi ha impediment per a la inscripció al registre.

Procediment a seguir a la inscripció

Haureu d'emplenar la sol·licitud d'inscripció present a l'apartat anterior. Podràs presentar-la:

 1. Fer clic a la icona superior “Tramitar amb certificat” (per això has de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o el DNI electrònic).
 2. Completar el formulari de dades generals: el camp “Servei Territorial” és obligatori, i hauràs d'escollir entre (Serveis centrals, Alacant, Castelló i València); el camp “Materia” és opcional, i s'hi indica la temàtica de la sol·licitud; i el camp “Exposició”, també opcional.
 3. Després, seleccioneu la instància i feu clic a “Envia”.
 4. Per a Documentar la tramitació, des de l'apartat “Altres documents”, podreu annexar a més els documents exigits. A l'apartat “Pagar” no hauràs de dur a terme cap acció, ja que és gratuït.
 5. L'últim pas serà fer clic sobre: “Inicia la sol·licitud”.
 • De forma presencial: Podràs presentar la sol·licitud:
  • Als registres dels òrgans administratius als que es dirigeixin.
  • Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a la Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què fa referència l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, oa la de la resta de les entitats que integren la Administració Local si, en aquest darrer cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  • A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.